1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 8 kwietnia 2020 r.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a) Cena – cena za udział w E-Konferencji zgodnie z §4 Regulaminu,
  b) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w rozumieniu RODO,
  c) E-Konferencja – E-konferencja “CyberGOV 2020” organizowana, w dniu 21 maja na zasadach określonych w Regulaminie,
  d) Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w E-Konferencji,
  e) Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca E-Konferencji lub wydarzeń związanych z E-Konferencją,
  f) Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
  g) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
  h) Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna tutaj.
  i) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki E-Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora, Uczestnika i Nabywcy,
  j) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w E-Konferencji,
  k) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
  l) Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem lub osoba fizyczna zgłoszona przez Nabywcę;
  m) Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie E-Konferencji zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. E-Konferencja stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną.

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w E-Konferencji wymaga:

 • sprzętu elektronicznego umożliwiającego połączenie z Internetem;
 • zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
 • aktywnego połączenia z Internetem o prędkości umożliwiającej dokonanie zalogowania się do E-Konferencji. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet. Połączenie z siecią Internet może wiązać się z opłatami na rzecz dostawcy Internetu, z którego korzysta Uczestnik i zgodnie z zawartą w tym zakresie umową. Nie jest to jednak odpłatność względem Evention i pozostaje poza uregulowaniami niniejszego Regulaminu;
 • dostępu do narzędzia wykorzystywanego do organizacji E-Konferencji: Zoom, dostępnego pod adresem: https://zoom.us/

 

3. REJESTRACJA

 1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://cybergov.pl/rejestracja/
 2. Warunkiem udziału w E-Konferencji jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Usługobiorcą E-Konferencji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Uczestnik.
 4. Rozpoczęcie korzystania z usługi E-Konferencji następuje w momencie pierwszego zalogowania się do E-Konferencji lub do dostępu do nagrań video.
 5. Zakończenie korzystania z E-Konferencji odbywa się w momencie upływu 30-dniowego okresu dostępności do nagrań video.

 

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w E-Konferencji jest bezpłatny.
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
 3. Organizator stosuje specjalny rabat w postaci bezpłatnego dostępu do nagranych materiałów E-konferencji za udzielenie zgód marketingowych.
 4. Szczegółowe warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 5. Cena obejmuje dostępu do nagranych materiałów i wystąpień na konferencji w okresie 30 dni po dacie konferencji.
 6. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą E-Konferencji.
 7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

 

5. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG

 1. E-Konferencja jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z tematyką Konferencji. W szczególności kierowana jest ona do osób, których charakterystyka została opisana na stronie głównej i w zakładce „Rejestracja” na stronie E-Konferencji.
 2. E-Konferencja nie jest skierowana do Konsumentów.
 3. Program E-Konferencji dostępny jest pod adresem URL: https://cybergov.pl/agenda/
 4. E-Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL: https://cybergov.pl/organizatorzy/ i w czasie E-Konferencji mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne pozostałych Organizatorów lub Partnerów.
 5. Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w E-Konferencji.
 6. Warunkiem udziału w E-Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 2 i 3).
 7. Zgłoszenia do udziału w E-Konferencji online przyjmujemy nie później niż na przeddzień E-Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 8. Potwierdzeniem udziału w E-Konferencji jest przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w E-Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
 9. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w E-Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.
 10. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień E-Konferencji, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed E-Konferencją gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień E-Konferencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
 11. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w E-Konferencji. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 7 dni przed E-Konferencją w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w E-Konferencji zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w E-Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia E-Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.
 14. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzającym w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych wykorzystywanych przez Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Uczestnika z E-Konferencji w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 16. W przypadku podejrzenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub prawa, Organizator ma prawo zawiesić możliwość korzystania z E-Konferencji lub podjąć działania wyjaśniające mające na celu ustalenia wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia E-Konferencji Uczestnikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu. Oznacza to brak uczestnictwa Uczestnika E-Konferencji z winy tego Uczestnika i w tym zakresie Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje zwrot Ceny.
 17. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej E-Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 18. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące E-Konferencji.
 19. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 20. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności E-Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej E-Konferencji.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  b) zgodnie z Polityką Prywatności Konferencji Evention.
 2. Dane osobowe Uczestników E-Konferencji: imię i nazwisko, nazwa Nabywcy mogą być ujawniane innym Uczestnikom.
 3. Podczas trwania E-Konferencji połączenie online jest zabezpieczone protokołem SSL.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
  b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
  c) brak spełniania warunków technicznych przez komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z E-Konferencji,
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania E-Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w E-Konferencji.
 3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie E-Konferencji.

 

8. REKLAMACJE

 1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

 

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program E-Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji E-Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących E-Konferencji.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na E-Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie E-Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 9. Organizator nie przewiduje udziału w E-Konferencji dla Konsumentów i zgodnie z zasadami uczestnictwa, w tym §4 ust.2 Uczestnik nie jest uważany za Konsumenta.

 

CYBERGOV

22-23 maja 2024r
www.cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.