Regulamin Konferencji „CyberGOV 2024“

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 8 lutego 2023.
 2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Cena – cena za udział w Konferencji zgodnie z §4 Regulaminu,
 • Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,
 • Konferencja – konferencja „CyberGOV“ organizowana na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Konferencji,
 • Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Konferencji lub wydarzeń związanych z Konferencją,
 • Organizator / my – Evention Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
 • Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
 • Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji,
 • siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Konferencji zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.

§2. REJESTRACJA

 1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://cybergov.pl/rejestracja
 2. Warunkiem udziału w Konferencji jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

§3. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Konferencji jest płatny, jednakże Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
 2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 3. Koszt udziału może zostać zmniejszony w przypadku wykorzystania kodu promocyjnego zgodnie z zasadami jego przyznawania określonymi w warunkach udziału. Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Partnerów mogą skorzystać ze zniżki zaoferowanej na stronie wydarzenia.
  Koszt dla firm reprezentujących branżę IT jest niezmienny i określony przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 4. Cena obejmuje udział w konferencji.
 5. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą Konferencji.
 6. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.
 7. W przypadku rezygnacji późniejszej niż 7 dni przed wydarzeniem  lub niepojawieniu się na konferencji, należy uiścić pełną opłatę za uczestnictwo w kwocie 450 PLN netto z uwagi na koszty logistyczne organizatora. W celu formalnego zgłoszenia rezygnacji prosimy o przesłanie odpowiedniego powiadomienia drogą mailową na adres weronika.warpas@evention.pl
 8. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

§4. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG

 1. Konferencja jest przeznaczona przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej.
 2. Program Konferencji dostępny jest pod adresem URL: https://cybergov.pl/agenda/ Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL:  https://cybergov.pl/organizatorzy/ i w czasie Konferencji mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne.
 3. Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w Konferencji.
 4. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 1).
 5. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy na przeddzień Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
 6. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
 7. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.
 8. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień Konferencji, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed Konferencją gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień Konferencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
 9. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 10 dni przed Konferencją w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w Konferencji zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.
 12. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
 13. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji.
 14. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 15. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji.

§5. OCHRONA DANYCH

 1. Organizator jest administratorem danych.
 2. Używamy protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
 • zgodnie z Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody przez Uczestnika.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
 • rozwiązania Umowy i po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7;
 • cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgoda została wyrażona lub jeżeli dane są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
 • brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
 • słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
 • poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
 1. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji.
 2. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie Konferencji.

CYBERGOV

cybergov.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m:
e: weronika.warpas@evention.pl