RADA PROGRAMOWA

Robert Bartold

Dyrektor Generalny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Urzędnik służby cywilnej od 2000 r. Ponad 12 lat na stanowiskach dyrektorów  generalnych (2000-2002 Urzędu Zamówień Publicznych, 2005-2007 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2007-2016 Ministerstwa  Edukacji Narodowej).

Jest zawodowo związany ze służbą publiczną, którą rozpoczął w 1994 r. w Urzędzie Rady Ministrów. Pracował również w Ministerstwie Środowiska, gdzie zajmował m.in. stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. W latach 2002-2005 był zatrudniony w Urzędzie Służby Cywilnej, jako dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami i dużymi zespołami, zarządzaniu finansami oraz tworzeniu złożonych systemów informatycznych.

Jako ekspert międzynarodowy uczestniczył w projektach Unii Europejskiej dotyczących tworzenia systemów zamówień publicznych w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie, budowania służby cywilnej na Ukrainie oraz Czarnogórze oraz wzmocnieniu instytucjonalnym Najwyższego Urzędu Kontroli w Albanii. Był członkiem komitetów audytu w kilku działach administracji publicznej i jednym ze współautorów podręcznika akademickiego „Nauka Administracji”.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (w 1992 r. ukończył informatykę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1994).

Przed rozpoczęciem służby publicznej pracował także, w latach 1989-90, przez kilka miesięcy  jako programista w NCR Overseas Trade Corporation w Brukseli. W 1993 roku odbył staż w Biurze Menadżera Austin – stolicy stanu Texas w USA. Także w trakcie pracy w służbie cywilnej aktywnie uczestniczył  w wielu projektach wdrożeniowych z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz zamówień publicznych, a także wdrażania budżetowania zorientowanego na rezultaty.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi „za zaangażowanie w przywracaniu świetności obiektów historycznych” oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Marek Bieńkowski

Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego , NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej. Ukończył studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1997-2001, Komendant Główny Policji w latach 2005-2007. Od lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W latach 2008 – 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Od 2011 r. kieruje Departamentem Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Marcin Kabaciński

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki. Członek ISACA, certyfikowany manager bezpieczeństwa informacji (CISM). Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Zdobywał doświadczenie w wojsku, banku, branży telekomunikacyjnej oraz konsultingu.

Obecnie całkowicie zaangażowany w zapewnianie bezpieczeństwa e-Usług dla obywateli. Brał czynny udział we wdrożeniu e-Dowodu.

dr hab. inż. Jerzy Kosiński

profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Organizator cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” (20 edycji) i ich kontynuacji w postaci konferencji „Przestępczość teleinformatyczna XXI”. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Robert Kośla

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, MINISTERSTWO CYFRYZACJI

Andrzej Krzyżanek

Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Łukasz Łakomski

Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Krakowa

W latach 2016-2019 Dyrektor Biura Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wcześniej Dyrektor Biura Informatyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajmuje się wprowadzaniem nowoczesnych technik teleinformatycznych, które usprawniają i optymalizują pracę w administracji. Wdrożył elektroniczny system zarządzania dokumentacją (EZD). W latach 2011-2013 wdrażał w województwie małopolskim system Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Paweł Nogowicz

Ekspert, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów technologiami informatycznymi. Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Będąc ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni pomaga zwalczać zagrożenia cyberprzestępczością cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”. Posiada certyfikaty i tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Jest prezesem zarządu firmy Evercom.

Krzysztof Silicki

Wicedyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, NASK PIB

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK. Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA. W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych. Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył centrum cyberbezpieczeństwa w NASK PIB. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Andrzej Szyszko

Zastępca Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Energii

Obecnie zatrudniony jest w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Energii, w który odpowiada przede wszystkich za aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, realizowaniem zadań dla organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organizowaniem CSIRT sektorowego dla sektora energia. Ponadto, do zadań Departamentu należy przygotowanie obronne urzędu oraz ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna a także zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Wcześniej pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie odpowiadał za implementację dyrektywy „NIS”, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie kryzysowe oraz międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa.

Uprzednio pełnił tam funkcję naczelnika Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej, gdzie zajmował się dyrektywą „NIS” oraz koordynowaniem współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pracował również w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (MSWiA), tworzył i nadzorował wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. Natomiast w Komendzie Głównej Policji, do głównych obowiązków należało kierowanie sekcją teleinformatyki oraz prowadzenie projektów informatycznych SISone4All, SIS I+ SIS II (KSI) od strony merytoryczno-technicznej.

Ponadto, Andrzej Szyszko jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.

GOŚĆ SPECJALNY

Karol Okoński

Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Sekretarz Stanu, Wiceminister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji

Wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Departamentu Systemów Państwowych, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), Przewodniczący Rady Architektury przy KRMC, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy KWRiST.
Przewodniczący Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji, między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych.
Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności.